Oдлуки/акти од седница бр.32 од 17.10.2023

Одлука за продолжување на рокот за започнување со вршење на дејноста на Непрофитната радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ Скопје Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување … […]

Oдлуки/акти од седница бр.29 од 07.09.2023

Решение за изрекување мерка јавна опомена на АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид за прекршување на член 141 од ЗААВМУ Решение за бришење од регистарот на радиодифузери … […]

Oдлуки/акти од седница бр.26 од 15.08.2023

Одлука за давање согласност на ТРД ЈОН-РАДИО Струга Заклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје Решение за бришење од регистарот на … […]

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 03.08.2023

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за РА емитување на ТРД БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Гостивар Одлука за одземање на дозволата … […]

Oдлуки/акти од седница бр.23 од 20.07.2023

Заклучок за покренување прекршочна постапка за ТОТАЛ ТВ Скопје Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип за прекршување на … […]

Oдлуки/акти од седница бр.22 од 12.07.2023

Решение за отфрлање на Иницијатива за одземање на дозвола за телевизиско емитување Решение за изрекување мерка јавна опомена за РТД МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје за … […]Accessibility

Accessibility