1

Тjetër

DORACAKËT 

Doracak për krijimin e kushteve të tregut për rritje të qëndrueshme ekonomike të industrisë mediatike dhe konkurencës së drejtë

Doracak për vlerësimin e pluralizmit mediatik (pluralizmit të brendashëm)