1

03.12.2012- Udhëzime

Këshilli i Radiodifuzionit në mbledhjen e 55-të më datë 23.11.2012, i miratoi Propozim-Udhëzimet e më poshtme :

–  Propozim-Udhëzimi për shqiptimin dhe zbatimin e masave sipas Ligjit për veprimtari radiodifuzive

 

–  Propozim-Udhëzimi për vlerësimin e pluralizmit mediatik (Pluralizëm të brendshëm)

 

–  Propozim-Udhëzimi për krijimin e kushteve të tregut për rritje të qëndrueshme ekonomike të industrisë së medies dhe konkurrencës së drejtë