1

Dokumente relevante Evropiane

pdf Rekomandimin CM/Rec(2017)9 nga Komiteti i ministrave deri te vendet anëtare, në lidhje me barazinë gjinore në sektorin audiovizuel

pdfRekomandimi CM/Rec (2010)5 nga Komiteti i ministrave për vendet anëtare në lidhje me masat për luftë kundër diskriminimit në bazë të orientimit seksual ose identitet gjinor 

pdfGratë dhe gazetar(e)ët në vend të parë – DORACAK nga Këshilli i Evropës

pdfRekomandimi CM/REC (2013) – nga Komiteti i ministrave deri te vendet anëtare për barazi gjinore dhe mediume

pdfRekomandimi 1931 (2010) – Lufta kundër stereotipeve seksiste në mediumе

pdfRekomandimi 1555 (2002) – Pasqyra e grave në mediumе

pdfRezoluta 1751 (2010) – Lufta kundër stereotipeve seksiste në mediumе