Kronikë nga mbledhja e 17-të

Shkup, 08.05.2015 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e miratoi propozimin e drejtorit për të miratuar Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim radio dhe televiziv dhe Listën e informatave me karakter publik.

Agjencia e miratoi Informatën për marrëveshjet e dorëzuara për angazhimin e personave dhe deklaratat për mjetet e paguara në bazë të marrëveshjeve të lidhura nga Shoqëria për radiodifuzion “DI-XHEJ Sllave” SHPK Strugë.Accessibility

Accessibility