1

Plani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2018

Plani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2018 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Plani për plotësimin e Planit vjetor për furrnizime publike gjatë vitit 2018 nga data 29.12.2017 dhe 25.01.2018 (Teksti i spastruar)