1

Qëndrimet e Agjencisë për rregullativën

Informimi për paqartësitë e konstatuara në dispozitat për prezantimin mediatik të kodit zgjedhor dhe kërkesa për qartësimin e tyre, e dorëzuar deri te Ministria e Drejtësisë

Informimi për nevojën e korrigjimit dhe plotësimit të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mediume dhe plotësimin e Kodit zgjedhor, të dorëzuar deri te Ministria e Drejtësisë

Informimi për dobësitë e konstatuara të dispozitave për prezantimin mediatik zgjedhor në kodin zgjedhor, të dorëzuar deri te Ministria e Drejtësisë

Qëndrimi i Agjencisë lidhur me obligimin për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor në portalet e internetit