Seanca nr. 35-ë mbajtur më 31.8.2012

Mbledhja nr. 35 më 31.8.2012
Këshilli i Radiodifuzionit thërret Mbledhjen e vet të 35-të më 31.8.2012 (e premte), në orën 11:00, me këtë
Rend dite:
1. Miratim i Procesverbalit nga Mbledhja e 30-të e Këshillit, mbajtur më 26.7.2012.
2. Miratim i Procesverbalit nga Mbledhja e 31-të e Këshillit, mbajtur më 31.7.2012.
3. Informatë për kërkesën e Shoqatës radiodifuzive Nasha TV SHPK nga Shkupi për pajtim për të ndryshuar strukturën pronësore.
4. Propozim-vendime për furnizime për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të RM.
5. Inicim i procedurës për t’u marrë lejet për të kryer veprimtari radiodifuzive shoqatave radiodifuzive tregtare që nuk e kanë paguar kompensimin për lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive.
6. Propozim-Vendim për afatizim bankar të mjeteve të Këshillit të Radiodifuzionit të RM.
7.  Të ndryshme.
Këshilli i Radiodifuzionit thërret Seancën e vet të 35-të më 31.8.2012 (e premte), në orën 11:00, me këtë
Rend dite:
1. Miratim i Procesverbalit nga Mbledhja e 30-të e Këshillit, mbajtur më 26.7.2012.
2. Miratim i Procesverbalit nga Mbledhja e 31-të e Këshillit, mbajtur më 31.7.2012.
3. Informatë për kërkesën e Shoqatës radiodifuzive Nasha TV SHPK nga Shkupi për pajtim për të ndryshuar strukturën pronësore.
4. Propozim-vendime për furnizime për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të RM.
5. Inicim i procedurës për t’u marrë lejet për të kryer veprimtari radiodifuzive shoqatave radiodifuzive tregtare që nuk e kanë paguar kompensimin për lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive.
6. Propozim-Vendim për afatizim bankar të mjeteve të Këshillit të Radiodifuzionit të RM.
7.  Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility