1

Shkresat e parashtruara deri te Agjencia dhe përgjigjet e tyre gjatë vitit 2017

Parashtresë në aspekt të nivelizimit të tonit – 05.12.2017 


Shkresë e parashtruar nga Shoqëria e Avokacisë PEPELJUGOSKI Shkup – 09.11.2017


Shkresë e parashtruar ngë aspekt të aktvendimit për përcaktimin e taksës radiodifuzive – 23.08.2017

===========================================================================================================================

Shkresë e parashtruar për ritransmetimin e shërbimit programor të operatorit kabllor – 15.08.2017