1

Vendime akte nga seanca nr. 34 me adtë 04.06.2014

Vendime:

pdfVendim për miratimin e mjeteve financiare për mirëmbajtjen dhe servisimin e aparatëve për zjarëfikës. 

pdfVendim për miratimin e mjeteve financiare për furnizimin e maqinës për dëmtimin e letrave. 

Ritransmetimi i serviseve programore:

pdfVërtetim për paralajmërim dhe ndërprerjen e transmetimit të servisit programor.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime IP SISTEMS eksport- import Kumanovë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 7 të KDS Kabelnet Prilep. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale nr. 3 të KDS Kabelnet Prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 2 të Shoqërisë tregtare radiodifuive – operator i rrjetit kabllor ASRA PLUS Koçan.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive – operator i rrjetit kabllor ASTRA PLUS Koçan. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive IGMAS NET Manastir.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 2 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor GIV Gostivar. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 6 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor GIV Gostivar.