1

Vendime/akte nga seanca nr. 29 me datë 09.05.2014

Përegjigje:

 

pdfPëregjigje  në lidhje me letren nga TV SHUTEL për shkeljen e nenit 75-ѓ paragrafi  1 nga Kodi zgjedhor

 

Raport me shkrim për mbikqyrjen administrative:

 

pdfRaport me shkrim për mbikqyrjen administrative – SHTR ENERGY RADIO eksport – import Strugë 

pdfRaport me shkrim për realizimin e mbikqyrjes administrative – SHTR RADIO BESA fsh. Crnlilishte Dolnen 

pdfRaport me shkrim për realizimin e mbikqyrjes administrative – Shoqëria për radiodifuzion DI – XHEJ Strugë  

 

Raport nga monitorimi i mbulimit medial i zgjedhjeve presidenciale dhe atyre të parakohshme parlamentare në vitin 2014:

 

pdfRaport nga monitorimi i mbulimit medial i zgjedhjeve presidenciale dhe atyre të parakohshme parlamentare në vitin 2014 për radiodifuzerët në nivel të shtit. 

 

Vendim për miratimin e mjeteve të dedikuara për reprezentacion:

pdfVendim për miratimin e mjeteve të dedikuara për reprezentacion