1

viti 2016

Shoqata e qytetarëve, Qendra për komunikime civile “CGK“

Shoqata e qytetarëve, Reaktor – Hulumtime në aksion

SHTR Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Shoqëria për shërbime konsultuese ACT SHPK Shkup

Shoqata e Komitetit të Helsinkut për të drejtat e njeriut