1

Zgjedhjet 2019

UDHËZIM PËR MËNYRA E ZBATIMIT TË DISPOZITAVE NGA KODIT ZGJEDHOR GJATË FUSHATAT PËR ZGJEDHJET PRESIDENTALE DHE ZGJEDHJET PËR KRYETARËT E DIBRIT, NOVO SELLËS DHE OHRIT NË 2019

Меtodologjia për moniotirimin e prezantimit mediatik zgjedhor përnes shërbimeve programore gjatë proceseve zgjedhore 

Fоrmular për parashtrimin e parashtresave 

Kodi Zgjedhor