ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

Контролен административен ТВ Телма – (член 14 од Законот за медиуми) – 01.02.2024

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Контролен програмски надзор ТВ Телма – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 01.02.2024


2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор ТВ Телма – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 08.11.2023

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

  • Мерка јавна опомена ТВ Телма – (член 14 од Законот за медиуми) – 22.12.2023

Редовен административен надзор ТВ Телма – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

  • Мерка јавна опомена ТВ Телма – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Телма (член 55 ставови 5, 6, 7 од ЗААВМУ) – 16.06.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 18.05.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен прогамски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Начела за вршење на дејноста

Вонреден програмски надзор – ТВ Телма (член 61 став 1 алинеја 5 од ЗААВМУ) – 03.03.2022

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Телма –  (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Телма – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер, Јавноста во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Телма – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Редовен административен надзор ТВ Телма – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 

 Accessibility

Accessibility