ТВ Клан Мацедониа

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Клан Мацедониа –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 19.12.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мецедониа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мецедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Контролен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 55 став 1од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.03.2023

Употреба на јзикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 27.03.2023

Импресум, информации достапни до корисниците,идентификација на радиодифузер

Редовен адмнистративен надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 16.03.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.08.2022

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.08.2022

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 15.08.2022


2021 година

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена:

Јавноста во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 14 од Законот за медиуми) – 02.06.2021

Редовен административен надзор ТВ Клан Мацедониа (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.02.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Клан Мацедониа (член 14 од Законот за медиуми) – 17.03.2021

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа  (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.02.2021

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.02.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility