2019 година 

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Објавување податоци за сопственичка структура, програмски концепт

– Контролен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.10.2019

– Редовен административен надзор ТВ Ирис (член 15 став 3 од ЗААВМУ) – 25.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 26.09.2019

– Редовен административен надзор ТВ Ирис (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Ирис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019

– Контролен административен надзор ТВ Ирис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор ТВ Ирис – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 19.06.2019Accessibility

Accessibility