image_pdfimage_print

2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Податоци за сопственичка структура – Контролен административен надзор ТВ Дибра  – член 15 став 3 од Законот за медиуми – … […]

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Податоци за сопственичка структура – Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Дибра (член 15 став 5 од Законот за … […]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите – Контролен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 64 од ЗААВМУ) … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма во телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена какао македонски … […]

2019 година

Извештај од спроведен надзор: Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување – Вонреден административен надзор … […]

2019 година

Извештаи од спроведни надзори/Изречени мерки јавна опомена Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер – Контролен административен надзор ТВ Канал 21 – (член 51 став 1 … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/Решениe за мерка јавна опомена Кинематографски дела – Контролен програмски надзор ТВ Кочани-ЛД ДОООЕЛ Кочани (член 49 од ЗААВМУ) – 13.08.2019 – Вонреден … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма во телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена какао македонски … […]

2014 година

Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност – Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори: Заштита на малолетните лица, правила за амитување аудиовизуелни комерциални комуникации, обврски за обезбедување квизови, користење телефонси услуги, емитување игри на среќа … […]Accessibility

Accessibility