Наша ТВ

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор Наша ТВ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 16.03.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор Наша ТВ– (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.03.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Контролен програмски надзор Наша ТВ – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94) – 16.03.2023

  • Мерка јавна опомена Наша ТВ (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.04.2023

2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Наша ТВ (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 64, член 90 и член 92 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

Импресум, информации достапни за корисниците, идентификација на радиодифузер

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.03.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Наша – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.03.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 

 Accessibility

Accessibility