Të dhëna për largësinë e arritjes së radiostacioneve dhe ndikimin e TV satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i dytë i vitit 2015

Shkup, 13.07.2015 – Të dhënat për largësinë e arritjes së radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e dytë të vitit 2015 mund ti merrni këtu.Accessibility

Accessibility