2016 – Zgjedhje parlamentare

Zgjedhjet 2016 – dhjetor

– Propozime për veprim nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit emdiatik dhe raporteve të shkruara nga mbikëqyrja e realizuar

– Kontrolli procedurave të inicuara për kundërvajtje, ndaj radiodifuzerëve në pajtim me Kodin zgjedhor – Zgjedhjet e parakohshme parlamentare, dhjetor 2016 (përditësuar më 02.07.2019)

– Procedura e veprimit gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për Zgjedhjet e parakohshme parlamentare, dhjetor 2016

– Kontrolli i listave të çmimeve për reklamimin e paguar politik

– Raportet deri te Komisioni shtetëror i zgjedhjeve

– Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor

– Versioni jozyrtar i tekstit të spastruar të Kodit zgjedhor

– Metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore 

– Qëndrimi i Agjencisë lidhhru me obligimin për realizimin e prezantimit mediatik zgjedhor të internet portaleve


 Zghedhjet 15 pril – 14 maj 2016

– Kontrolli i kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave për kundërvajtje ndaj radiodifuzerëve sipas Kodit zgjedhor  – zgjedhjet e parealizuara të parakohshshme parlamentare, qershor 2016 (e përdritësuar më 16.07.2018)

– Versioni jozyrtar i tekstit të spastruar të Kodit zgjedhor me ndryshimet nga viti 2015 dhe 2016

– Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor

– Deklaratë për publik_Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor në lajme, për periudhën nga 25 prilli e deri më 4 maj 2016 dhe monitorimit të intervistave, debateve dhe programeve tjera informuese në periudhën nga 15 prilli e deri më 4 maj 2016.

– Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor – trajnimi i bashkëpuntorëvе

– Formulari për parashtresa 

Metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore

Qëndrimet e Agjencisë për rregullativën

Materialet nga trajnimet e radiodifuzerëve për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor

 Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor

 Raportet deri te Komisioni shtetëror zgjedhor 

Shqyrtimi i listave të arritura të çmimeve për reklamim të paguar politik 

Deklaratë për opinion – Raporti për prezantimin mediatik në dhjetë ditët e para pas shpalljes së zgjedhjeve 

Tri kunërvajtje për informim në funskion të prezantimit mediatik zgjedhor Accessibility

Accessibility