Shpenzimet e drejtorit të Agjencisë gjatë gjysmës së dytë të vitit 2017

Shkup, 26.03.2018 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përshëndet dhe njëherë i bashkëngjitt iniciativës së Qeverisë së RM – për transparencë të shpenzimeve të bartësve të funksioneve publike.

Agjencia gjithmonë ka punuar në mënyrë të hapur, publike dhe transparente duke i përfshirë të gjitha palët e interesuara në aktivitetet e saja.  Llogaridhënie për punën e vetm në formë të raporteve vjetore ka dorëzuar deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Këto raporte, në të cilat ka të dhëna edhe për punën financiare, publikohen edhe në ueb faqen e Agjencisë, që nga vitit 2009.

Në kontekst të iniciativës për publikimin e shpenzimeve të bartësve publik, e informojmë opinionin se drejtori i Agjencisë, Zoran Trajçevski, gjatë realizimit të funksionit të tij, në periudhë nga data 1 qershor e deri më 31 dhjetor 2017, ka bërë shpenzime në shumë të përgjithshme ej 345.896,00 denarë edhe atë sipas këtyre pikave:

  1. Gjatë udhëtime jashtë vendit – 172.779,00 denarë, prej të cilave:
  • për bileta të aeroplanit – 96.943,00 denarë,
  • për akomodim hotelierik – 75.836,00 denarë
  1. Shpenzime pë reprezentacion në Republikën e Maqedonisë – 152.620,00 denarë, prej të cilave:
  •  shërbime hotelierike për konferencën rajonale të trupave rregulluatore të mediumeve – 76.000,00 denarë
  • shërbime tjera hotelierike – 76.620,00 denarë
  1. Për telefonin celular zyrtar – 20.497,00 denarë, prej të cilave:
  • shpenzime për telefoni mobile – 17.346,00 denarë (paushalli mujor në shumë prej 2.478,00 denarë)
  • shpenzime për roaming – 3.151,00 денари

 Accessibility

Accessibility