1

Zgjedhet/Referendumi

ZGJEDHJET 2019

UDHËZIM PËR MËNYRA E ZBATIMIT TË DISPOZITAVE NGA KODIT ZGJEDHOR GJATË FUSHATAT PËR ZGJEDHJET PRESIDENTALE DHE ZGJEDHJET PËR KRYETARËT E DIBRIT, NOVO SELLËS DHE OHRIT NË 2019

Меtodologjia për moniotirimin e prezantimit mediatik zgjedhor përnes shërbimeve programore gjatë proceseve zgjedhore 

Referendumi 2018

17.08.2018 – Udhëzim për prezantimin mediatik gjatë referendumit

ZGJEDHJET 2016

05.01.2016 – Metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore dhe Qëndrimi i Agjencisë për mbikëqyrje të prezantimit mediatik zgjedhor të protaleve të internetit

ZGJEDHJET 2014

28.01.2014 – Koncepti për monitorimin e shërbimeve programore të radios dhe televizionit

28.01.2014 – Metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radiotelevizionit gjatë proceseve zgjedhore

ZGJEDHJET 2013

21.04.2011 – Rregullorja për sjelljen e radiodifuzerëve në periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore

21.04.2011 – Rregullorja për qasje të barabartë në prezantimin mediatik gjatë fushatës zgjedhore

ZGJEDHJET 2011

21.04.2011 – Rregullore për qasje të barabartë në prezantimin mediatik gjatë fushatës zgjedhore

21.04.2011 – Rregullore për sjelljen e radiodifuzerëve në periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore