1

ALTRA SAT 2000 Ohër

2022 

Vërejtje publike

Përdorimi i gjuhës, Riemetimi i serviseve programore

  • Vendim për marjen e masës vërejtje publike  –  Altra – Sat 2000 – (neni 141 nga LSHMAAV) – 18.03.2022