Diskutime të mbyllura në vitin 2020

image_pdfimage_print

Diskutim i mbyllur publik për tekstet e Draft-programit për punën e Agjencisë dhe Draft-planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes administrative dhe mbikëqyrjes programore për 2021

Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele hap debat publik për tekstet e Projekt-programit për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 20221 (me Draft – program të aktiviteteve të planifikuara dhe Draft-plani financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ) Draft-plani vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes administrative për vitin 2021, dhe Draft-plan vjetor për realizimin e mnikëqyjes programore për vitin 2021. 

Аgjencia fton të gjitha palët e interesuara (të japin) me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar (me shkrim), të marrin pjesë në diskutimin publik dhe t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike në contact@avmu.mk ose nëpërmjet postës në rrugën. „Маkedonija“ nr.38, 1000 Shkup.

Debati publik zgjati deri më 13 dhjetor 2020.Accessibility

Accessibility