1

Hulumtime/studime

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror, përmes multipleksit digjital terrestrial (prill, 2018)

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror, nga aspekti i plotësimit të qëllimeve të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe nga aspekti i nevojave të publikut (gusht 2016)

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror, nga aspekti i plotësimit të qëllimeve të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe nga aspekti i nevojave të publikut (dhjetor 2016)