Formular -fletëparaqitje

image_pdfimage_print

Publikimi i konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit.

Shkup, 15 mars 2023 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele shpall konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit.

Dokumentacioni i konkursit për publikimin e konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit dhe formularin – Aplikacionin për pjesëmarrjen në konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit, mund të merret në Arkivin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Pallati „Panko Brashnarov“, Rr.„Makedonija” nr.38, Shkup, çdo ditë pune nga ora 8:00 deri në ora 16:00.

–   Për dokumentacionin e konkursit paguhet kompensim në shumë prej 30.000,00 (tridhjetë mijë) denarë në xhiro llogari: 300000000618023, të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Banka depozituese: Banka komerciale SHA Shkup.

–     Aplikimet e kandidtëve që nuk do të paguajnë kompensimin (tarifën) për dokumentacionin, të cilat do të dorëzohen pas skadimit të afatit përcaktuar në Vendim,aplikimet e pakompletuara (që nuk do të përmbajë të gjitha dokumentet dhe shtojcat (bashkëngjitjet) sipas Aplikacionit), aplikacionet e plotësuara në mënyrë të parregullt, si dhe aplikacionet që nuk do të dorëzohen në 2 (dy) kopje (origjinal dhe kopje), nuk do të shqyrtohen.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve pas Konkursit publik është deri më 15.5.2023 (e hënë).


Publikimi i komkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal, në zonën e komunës Tetovë

Shkup, 15 mars 2023 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele shpall konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal, në zonën e komunës Tetovë.

 –     Dokumentacioni i konkursit për publikimin e konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal, në zonën e komunës Tetovë dhe formularin – Aplikacionin për pjesëmarrjen në konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal në zonën e komunës Tetovë, mund të merret në Arkivin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Pallati „Panko Brashnarov“, Rr.„Маkedonija” nr.38, Shkup, çdo ditë pune nga ora 8:00 deri në ora 16:00.

–   Për dokumentacionin e konkursit paguhet kompensim në shumë prej 30.000,00 (tridhjetë mijë) denarë në xhiro llogari: 300000000618023, të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Banka depozituese: Banka komerciale SHA Shkup.

–    Aplikimet e kandidatëve që nuk do të paguajnë (tarifën) kompensimin për dokumentacionin, të cilat do të dorëzohen pas skadimit të afatit përcaktuar në Vendim, aplikacionet e pakompletuara (që nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet dhe shtojcat (bashkëngjitjet) sipas Aplikacionit),aplikacionet e plotësuara në mënyrë të parregullt, si dhe aplikacionet që nuk do të dorëzohen në 2 (dy) kopje (оrigjinal dhe kopje), nuk do të shqrtohen.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve pas Konkursit publik është deri më 15.5.2023 (e hënë).

 Accessibility

Accessibility