1

Formular -fletëparaqitje

Publikimi i komkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal, në zonën e komunës Tetovë

Shkup, 15 mars 2023 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele shpall konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal, në zonën e komunës Tetovë.

 –     Dokumentacioni i konkursit për publikimin e konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal, në zonën e komunës Tetovë dhe formularin – Aplikacionin për pjesëmarrjen në konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel lokal në zonën e komunës Tetovë, mund të merret në Arkivin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Pallati „Panko Brashnarov“, Rr.„Маkedonija” nr.38, Shkup, çdo ditë pune nga ora 8:00 deri në ora 16:00.

–   Për dokumentacionin e konkursit paguhet kompensim në shumë prej 30.000,00 (tridhjetë mijë) denarë në xhiro llogari: 300000000618023, të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Banka depozituese: Banka komerciale SHA Shkup.

–    Aplikimet e kandidatëve që nuk do të paguajnë (tarifën) kompensimin për dokumentacionin, të cilat do të dorëzohen pas skadimit të afatit përcaktuar në Vendim, aplikacionet e pakompletuara (që nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet dhe shtojcat (bashkëngjitjet) sipas Aplikacionit),aplikacionet e plotësuara në mënyrë të parregullt, si dhe aplikacionet që nuk do të dorëzohen në 2 (dy) kopje (оrigjinal dhe kopje), nuk do të shqrtohen.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve pas Konkursit publik është deri më 15.5.2023 (e hënë).

Njoftim për hapjen publike të aplikimeve për pjesëmarrje në konkursin publik në nivel lokal

Shkup, 17 maj 2023 – Në lidhje me Vendimin për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit radiodifuziv jofitimprurës, në nivel lokal, PA1 nr.08-98 të datës 9.3.2023. (shpallur më 14.3.2023. në „Gazetën Zyrtare të RMV-së“ nr.55/23), Ju njoftojmë se:

Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për pjesëmarrje në konkursin publik ishte deri më 15.5.2023. Fletëparaqitjet e paraqitura në këtë konkurs, duhet të hapen publikisht, një javë pas përfundimit të afatit për dorëzimin e tyre.

Hapja publike e aplikacioneve të dorëzuara për pjesëmarrje në këtë konkurs publik në pajtueshmëri me pikën 13 nga Vendimi i sipërpërmendur, do të mbahet më datë 22.5.2023, (e hënë) në ora 13:30, në selinë e Agjencisë, Pallati „Panko Brashnarov“,  rr.„Маkedonija“ nr.38, Shkup.


Publikimi i konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit.

Shkup, 15 mars 2023 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele shpall konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit.

Dokumentacioni i konkursit për publikimin e konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit dhe formularin – Aplikacionin për pjesëmarrjen në konkurs publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit transmetues jofitimprurës, në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit, mund të merret në Arkivin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Pallati „Panko Brashnarov“, Rr.„Makedonija” nr.38, Shkup, çdo ditë pune nga ora 8:00 deri në ora 16:00.

–   Për dokumentacionin e konkursit paguhet kompensim në shumë prej 30.000,00 (tridhjetë mijë) denarë në xhiro llogari: 300000000618023, të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, Banka depozituese: Banka komerciale SHA Shkup.

–     Aplikimet e kandidtëve që nuk do të paguajnë kompensimin (tarifën) për dokumentacionin, të cilat do të dorëzohen pas skadimit të afatit përcaktuar në Vendim,aplikimet e pakompletuara (që nuk do të përmbajë të gjitha dokumentet dhe shtojcat (bashkëngjitjet) sipas Aplikacionit), aplikacionet e plotësuara në mënyrë të parregullt, si dhe aplikacionet që nuk do të dorëzohen në 2 (dy) kopje (origjinal dhe kopje), nuk do të shqyrtohen.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve pas Konkursit publik është deri më 15.5.2023 (e hënë).

 

Njoftim për hapjen publike të aplikimeve për pjesëmarrje në konkursin publik

Në lidhje me Vendimin për shpellje të konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit radiodifuziv jofitimprurës, në nivel rajonal, PA1 nr.08-96 të datës 9.3.2023. (shpallur më 14.3.2023. në „Gazetën Zyrtare të RMV-së“ nr.55/23), Ju njoftojmë se:

Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për pjesëmarrje në konkursin publik ishte deri më 15.5.2023. Fletëparaqitjet e paraqitura në këtë konkurs, duhet të hapen publikisht, një javë pas përfundimit të afatit për dorëzimin e tyre.

Hapja publike e aplikacioneve të dorëzuara për pjesëmarrje në këtë konkurs publik në pajtueshmëri me pikën 13 nga Vendimi i sipërpërmendurdo të mbahet më datë 22.5.2023, (e hënë) në ora 12:00, në selinë e Agjencisë, Pallati „Panko Brashnarov“,  rr.„Makedonija“ nr.38, Shkup.