Kronik e mbledhjes 41 të KRD

Shkup, 01.10.2012– Këshilli për radiodifuzion (KRD) në mbledhjen e sotshme  e rishikoi dhe pranoi raportin e  ndryshimit të planifikuar  të strukturës së pronësisë   të TRD Kanal 5. Duke pasur parasysh ndryshimin e paraparë në strukturën e pronësisë nuk krijojnë përqendrim të pa ligjshëm mediatik , KRD e pranoi informatën për lëshimin e një ndryshimi të strukturës së  pronësisë të TRD Kanal 5.

 

Në bazë të nenit 63 të ligjit për veprimtari radiodifuzive, dhe në pajtueshmëri të nenit 64, dmth për shkak të shfaqjes së rrethanave të cilat përbëjnë pengesa ligjore për mbajtësit e  lejes  për të kryer veprimtari radioidfuzive, ose me  jo-pajtueshmëri të punës të nenit 11 në lidhje me nenin 18 të Ligjit për veprimtari radsiodifuzive, KRD vendosi të iniciojë vepër për marjen e lejes të radiodifuzerëve  të mëposhtëm:

 

-Radio Kanal 77 Dooell Shtip

 

-Gaydeamus Radio Klasik FM MartinAccessibility

Accessibility