Kronikë nga mbledhja e 16-të

Shkup, 17.04.2015 – Në mbledhjen e sodit, Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që të bëhet korrigjim i Vendimit për ndarjen e lejes për emetim televiziv për TRD TV M Arnaudov Mihajllo Ohër SHPK, në atë mënyrë që në vendimin e përmendur në vend të fjalëve “në rajonin D6 – Malli Vllaj (Ohër, Strugë, Debarcë, Vevçan, Drugovë)” duhet të qëndrojnë fjalët “në rajonin D6 – Malli Vllaj (Ohër, Strugë, Debarcë, Vevçan)”.

Këshilli i Agjencisë miratoi vendim me të cilin lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të TRD RADIO OHRI SHPK dhe i dha leje drejtorit të Agjencisë për zbatimin e furnizimit publik – shërbime të telefonisë mobile.Accessibility

Accessibility