Kronikë nga Mbledhja e 18-të e KRD

Në Mbledhjen e 18-të të KRD, të mbajtur më 18 dhe 19 tetor, anëtarët e KRD pasi miratuan procesverbalin e Mbledhjes së 15-të, mbajtur më 12.9.2011, diskutuan sipas këtij rendi të ditës dhe i morën këto vendime:
1.    Entit radiodifuziv jopërfitues Radio UGD FM nga Shtipi t’i drejtojë ndërmendje që në afat prej 15 ditësh të harmonizojë punën e vet me kushtet programore të lejes.
2.    SHRT Radio Enxhels nga Shtipi t’i drejtojë pesë ndërmendje për mosrespektim të dispozitave nga LRD për emetim të programit burimisht të krijuar dhe të muzikës vokale-instrumentale në gjuhën rome, për mosndarje të reklamave prej programeve, për mosshënimin e programeve të sponsoruara dhe për emetim të reklamimit të mbuluar, me afat prej 15 ditësh që ta rrit vëllimin e programit në gjuhën rome sipas kushteve të lejes.
3.    SHRT А2  t’i shqiptohet vërejtje me shkrim për mostheksimin e shenjës së identifikimit të servisit.
4.    KRD vendosi që pikën për SHRT ALB ta heq nga rendi i ditës për të mbledhur informacione plotësuese, ndërsa në vend të kësaj pike u vu kërkesa e SHRT Kanal 5 për t’u tërhequr kërkesa për të ngritur procedurë kundërvajtëse për emetim të reklamimit të mbuluar. Kërkesa e SHRT Kanal 5 nuk u miratua, ndërkohë që anëtarët e KRD vendosën që edhe një herë t’i shqyrtojnë vendimet nga Mbledhja e 14-të e KRD, kur u shqiptuan masa kundër radiopërhapësve në nivel shteti për shkak të shkeljes së Ligjit për veprimtari radiodifuzive dhe të akteve nënligjore.
5.    KRD gjithashtu shqyrtoi korrespondencën e Raportuesit special për situatën e  mbrojtëseve të të drejtave të njeriut të OKB, ridërguar KRD-së nga MPJ. Pas analizës që bëri KRD, konstatoi që TV Sitel e ka shkelur nenin 154 të LVR, që ka të bëjë me të drejtën e përgjigjes e të korrigjimit dhe këtij radiopërhapësi i shqiptoi masën vërejtje me shkrim.
6.    KRD shqyrtoi informatën për nevojën e nxjerrjes së Rregullores për ndryshimin e Rregullores për kushtet, mënyrën dhe procedurën e dhënies së kopjes nga incizimi i informacionit të publikuar në kuadër të servisit programor të radiopërhapësve në nivel shteti në RM dhe të radiopërhapësve nga rajoni i Shkupit. Me këtë rast KRD miratoi ndryshimet në këtë rregullore, pas sugjerimeve nga Drejtoria e Mbrojtjes së të Dhënave Personale.
7.    Komisioni i KRD për përcaktimin e kushteve në lidhje me hapësirën afariste të marrë me qira së fundmi dhe për përgatitjen e propozimit për intervenime të nevojshme në hapësirën e KRD paraqiti propozimin e vet për intervenimet e nevojshme në hapësira,  me qëllim përparimin e kushteve të punës. KRD e miratoi propozimin e komisionit. Në këtë drejtim KRD bëri ndryshim në Planin financiar për vitin 2011, si dhe ndryshim në Planin e furnizimeve publike.
8.    KRD i drejtoi TV Moris nga Ohri dy ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren dhe për emetim të reklamave në lajme, ndërkohë që i shqiptoi dhe vërejtje me shkrim për tejkalim të limitit të reklamimit.
9.    KRD i drejtoi TVM-së nga Ohri tri ndërmendje për shkak të shkeljes së rregullave për mbrojtjen e publikut minoren dhe për mosrespektim të rregullave për emetim të reklamimeve dhe të teleshopingut.
10.    KRD vendosi që TV Tera nga Manastiri t’i dërgojë kartër ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren, për tejkalim të limiteve të reklamimit, për mosndarje të reklamave prej pjesëve tjera të programit dhe për mosrespektim të rregullave për identifikimin e sponsorëve në programet e radios dhe të TV.
11.    KRD vendosi që TV Orbis nga Manastiri t’i dërgojë tri ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren, për tejkalim të limiteve të reklamimit, për mosndarje të reklamave prej pjesëve tjera të programit.
12.    KRD vendosi që TV Spektra nga Labunishti t’i dërgojë pesë ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren, për emetim të programeve të papërkthyera në gjuhën maqedonase dhe për tejkalim të limiteve të reklamimit.
13.    KRD vendosi që TV Çegrani Media nga Gostivari ta ndërmend për mosrespektim të parimeve programore për nxitjen e frymës së tolerancës, përkatësisht të respektimit dhe të mirëkuptimit të ndërsjellë ndërmjet individëve me prejardhje të ndryshme etnike dhe kulturore. KRD këtij radiopërhapësi i shqiptoi dhe vërejtje me shkrim për tejkalim të limiteve të reklamimit.
14.    KRD vendosi që TV Due nga Gostivari t’i dërgojë katër ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren, për mosndarje të reklamave prej pjesëve tjera të programit, emetim të reklamimit të mbuluar dhe për sponsorim të programeve me karakter religjioz.
15.    KRD vendosi që TV Koha nga Tetova t’i dërgojë një ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren.
16.    KRD i shqiptoi TV SuperSkaj nga Tetova  vërejtje me shkrim për tejkalimin e  limiteve për reklamim dhe e ndërmendi për mosrespektimin e rregullave për mbrojtjen e publikut minoren.
17.    KRD i drejtoi TV Art nga Tetova tri ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren, për mosemetim të programit burimisht të krijuar në gjuhën shqipe dhe për mosndarje të reklamave prej programit, ndërkohë që i shqiptoi dhe vërejtje me shkrim për tejkalim të limiteve të reklamimit.
18.    KRD i drejtoi TV Kiss tri ndërmendje, dy prej tyre janë për shkeljen e rregullave për mbrojtjen e publikut minoren, ndërsa e treta për emetim të reklamave promovuese të radiopërhapësit tjetër.
19.    KRD i drejtoi TV Menada nga Tetova një ndërmendje për shkeljen e rregullave për mbrojtjen e publikut minoren.
20.    KRD i drejtoi ТV 24Vesti ndërmendje me afat përmbarimi prej 15 ditësh, për shkak të shmangies nga formati për të cilin ka marrë lejen.
21.    KRD i drejtoi TV Vizhn BM dy ndërmendje për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e publikut minoren.
22.    KRD vendosi që të mos e pranojë lutjen e TV Kaltrina Mazar Tateshi nga Struga për të rishqyrtuar vendimin e KRD për ngritjen e procedurës kundër radiopërhapësit për kundërvajtjen e bërë mospërmbushje të obligimit ligjor për të dërguar listën e çmimeve për reklamimin politik me pagesë të programeve zgjedhore dhe të kandidatëve në procesin zgjedhor të vitit 2011.
23.    Gjithashtu, KRD nuk e pranoi ankesën që ka dorëzuar Radio Vallandova për të rishqyrtuar vendimin e KRD për të ngritur procedurë kundërvajtëse kundër radiopërhapësit për kundërvajtjen e bërë mospërmbushje të obligimit ligjor për të dërguar listën e çmimeve për reklamimin politik me pagesë të programeve zgjedhore dhe të kandidatëve në procesin zgjedhor të vitit 2011.
24.    KRD nuk e pranoi lutjen me procesverbal për kundërvajtje të konstatuar nr. 03-3371/1 të datës 20.9.2011 nga Radio Skaj nga Berova, në lidhje me procedurën kundërvajtëse (procedurë barazimtarie), për shkak të kundërvajtjes së bërë– mospërmbushje të obligimit ligjor për të dërguar listën e çmimeve për reklamimin politik me pagesë të programeve zgjedhore dhe të kandidatëve në procesin zgjedhor të vitit 2011.
25.    KRD shqyrtoi informatën për përfshirjen e drejtë të bashkësive në kuadër të KRD,  si aktivitet përgatitor për përpilimin e projekt-planit vjetor për përfshirje adekuate dhe të drejtë të bashkësive në KRD dhe vendosi që të mbahet llogari për përfshirjen e drejtë të të gjitha bashkësive.
26.    KRD shqyrtoi dhe miratoi informatën për përmbushjen e obligimit për të publikuar të dhënat e punës së radiopërhapësve për vitin paraprak. U vendos që 7 radiopërhapësve t’u dërgohen ndërmendje, 3 radiopërhapësve t’u shqiptohet masa vërejtje me shkrim, 3 radiopërhapësve t’u shqiptohet masa vërejtje me shkrim,  me kërkesë që të publikohet dhe 1 radiopërhapësi t’i shqiptohet masa ndalim i përkohshëm reklamimi dhe teleshopingu prej 1 ditësh.
27.    KRD shqyrtoi dhe miratoi informatën për aktivitetet e ndërmarra të SHRT Modea SHPKNJP nga Sv. Nikola në lidhje me konstatimin e koncentrimit mediatik të palejuar, i cili ishte hequr.
28.    KRD shqyrtoi dhe miratoi informatën për aktivitetet e ndërmarra të SHRT TV Kanal Vis SHPKNJP nga Strumica në lidhje me konstatimin e koncentrimit mediatik të palejuar, i cili ishte hequr.
29.    KRD shqyrtoi dhe miratoi informatën për koncentrimin mediatik të palejuar, të pahequr,  të SHRT Zoran Stefanovski Nezavisna TV Ohër SHPKNJP dhe i dha afat prej shtatë ditësh që të veprojë mbi bazë të kërkesës së KRD, përndryshe do t’i merret leja.
30.    KRD shqyrtoi informatën për shoqatat radiodifuzive tregtare që nuk kanë dorëzuar të dhëna për punën ekonomike në vitin 2010. KRD vendosi që 10 radiopërhapësve t’u dërgojë ndërmendje, ndërsa 3 radiopërhapësve t’u shqiptojë masën vërejtje me shkrim.
31.    KRD miratoi raportin për revizionin e bërë për procesin e pagesës së kompensimit të harxhimeve rrugore dhe ditore për  udhëtimet zyrtare në vend dhe jashtë në vitin 2010.
32.    KRD miratoi raportet nga udhëtimet zyrtare: pjesëmarrje në konferencën për e-demokraci në Ohër, pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare për sistemet gjeografike-informative në Budapest, Hungari, konferencën ndërkombëtare ETAI 2011 në Ohër, konferencën ndërkombëtare Toleranca religjioze në Maqedoni.
33.    KRD gjithashtu vendosi që të gjitha televizioneve satelitore t’u drejtojë kërkesë që t’i dorëzojnë dëshmitë e tyre se emetojnë përmes satelitit.
34.    KRD vendosi që të punësuarit të marrin pjesë në stërvitjet për furnizimet publike në rrugë elektronike, ndërsa KRD të fillojë procesin e implementimit të e-furnizimeve publike.
35.    KRD vendosi që të përpilohet raport për orët jashtë orarit dhe udhëtimet zyrtare, të realizuara gjatë periudhës nga 01.01.2011 deri më 17.10.2011 dhe të hulumtohet se ku do të kishte mundur të rriteshin kapacitetet kadrovike.
36.    Si pikë e fundit ishte dhënia e raportit për anketën në vijim, e cila duhet të shërbejë për përmirësimin e ueb-sajtit të KRD dhe udhërrëfyes për të përmirësuar ueb-sajtin.


Accessibility

Accessibility