Kronikë nga mbledhja e 3-të

Shkup, 30.01.2015 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në mbledhjen e sotme e miratoi Programin e punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015 dhe Planin financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015- Teksti i spastruar.

Këshilli i Agjencisë i miratoi këto rregullore:Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përdorimin e telefonave celular zyrtar dhe 3G USB modemit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kompensimin mujor dhe shpenzimet e tjera të

Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nr. 01-3802/1 nga 17.07.2014 dhe nr. 01-4886/1 nga 07.10.2014, Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për përdorimin e mjeteve për

reprezentacion nr. 01-3636/1 nga 08.07.2014, Rregulloren për ndryshimin dhe plotesimin e Rregullores për mënyrën e përdorimit, menaxhimit dhe mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nr. 01-3635/1 nga 08.07.2014.

Këshilli i Agjencisë miratoi dy Draft – Rregullore;Draft—Rregulloren për mënyrën e udhëheqjes së evidencës ditore dhe për kualitetin e incizimeve nga programi i emetuar i radiodifuzerëve dhe Draft – Rregulloren për sponsorimet.Accessibility

Accessibility