Kronikë nga mbledhja e 35-të

Shkup,11.11.2015 – Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Agjencisë vendosi që të miratoi konkluzionin që Agjencia të marrë iniciativë deri te Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për interpretim autentik të nenit 39 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në aspekt të:

– Nëse personat fizik ose juridik që janë themelues, respektivisht bashkëthemelues të personave juridik që janë themelues ose bashkëthemelues të radiodifuzerëve, konsiderohen se janë themelues respektivisht bashkëthemelues të radidofizuerëve, dhe

– Nëse personat juridik që kryejnë ndonjë prej veprimtarive të theksuara në nenin 39 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mund të paraqiten si pronarë të pjesëve te radiodifuzerët.

Këshilli solli vendim me të cilin i dha leje drejtorit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për nënshkrimin e Aneksit nr. 3 dhe Aneksit nr. 4, ndaj Marrëveshjes për ndërtimin e objektit administrativ “Pallati Banko Brashnarov”.    Accessibility

Accessibility