Kronikë nga mbledhja e 54 e KRD

Shkup, 19.11.2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit  erdhi në përfundim që kompanisë për shërbime teknologjike  DIGI PLUS  MULTIMEDIA – Shkup ti ndaje Çartifikatë për  regjistrimin e paketës programore nr. 7, me çka paketi programor i regjistruar , si një e tërë plotësohet nga programi televiziv  servis History.

 

Duke marrë parasysh atë  se SHRT Radio Fokus – Tetovë,  Eko Radio- Probishtip dhe TRD Radio Valandovo- Valandovë më  15 nëntor të vitit 2012 plotësisht e  kanë paguar   kompensimin, Këshilli erdh në përfundim që ta ndaloj procedurën e nisur për marrjen e lejes së ushtrimit të veprimtarisë Radiodifuzive.Accessibility

Accessibility