Kronikë nga Mbledhja nr. 13-të e KRD-ës

SHKUP, 11.5.2012- Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i mori lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive SHRT Pink 15 minus për shkak se nuk ka paguar kompensimin për lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive. TV 24Vesti, TV Nasha dhe TV AB Kanal e shlyen borxhin ndaj KRD-së.
 
Radiopërhapësve: ТV Skaj net Mançev nga Shkupi, TV Shutel nga Shkupi, TV KRT nga Shkupi, TV Amazon nga Shkupi, Radio Haraçina Shkup, Radio Xhez FM nga Shkupi, TV Medi nga Manastiri, , RA MX nga Ohri, RA Pehçeva nga Pehçeva, RA Besa nga Dollneni, RA AB  nga Koçana, TV Top nga Berova, TV Kanal 8 nga Koçana, Radio Pro FM nga Gostivari dhe RA Uskana Plus nga Kërçova, të cilat përfundimisht me afatin e dhënë – më së voni deri në 10 maj 2012 nuk e përmbushën obligimin e tyre ligjor për të paguar kompensimin për lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive, KRD u dha afat prej 15 ditësh për t’i shlyer borxhet që kanë, në të kundërtën do t’u merren lejet për të kryer veprimtari radiodifuzive.
 
Pasi i kishte përmbushur obligimet që dolën për të nga Vendimi për të dhënë leje për të kryer veprimtari radiodifuzive, KRD vendosi që Radios RFM SHPKNJP Shkup t’i japë leje për të kryer veprimtari radiodifuzive dhe të kryhet monitorimi i respektimit dhe përmbushjes së kushteve nga leja për të kryer veprimtari radiodifuzive.
 
SHRT MODEA SHPKNJP  nga Sv. Nikolla iu lejua ndryshimi në strukturën pronësore.
 
Pika në lidhje me Raportin për monitorimin e servisit programor të TV A2 të datës 6 maj 2012 u shty për seancën në vazhdim të Mbledhjes së 13-të, e thërritur për të hënën, 14 maj.
 
Anëtarët e KRD vendosën që të fillojë procedura për të zgjidhur përgjithmonë vendin e hapësirës afariste të KRD-së.

SHKUP, 11.5.2012– Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i mori lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive SHRT Pink 15 minus për shkak se nuk ka paguar kompensimin për lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive. TV 24Vesti, TV Nasha dhe TV AB Kanal e shlyen borxhin ndaj KRD-së.
 
Radiopërhapësve: ТV Skaj net Mançev nga Shkupi, TV Shutel nga Shkupi, TV KRT nga Shkupi, TV Amazon nga Shkupi, Radio Haraçina Shkup, Radio Xhez FM nga Shkupi, TV Medi nga Manastiri, , RA MX nga Ohri, RA Pehçeva nga Pehçeva, RA Besa nga Dollneni, RA AB  nga Koçana, TV Top nga Berova, TV Kanal 8 nga Koçana, Radio Pro FM nga Gostivari dhe RA Uskana Plus nga Kërçova, të cilat përfundimisht me afatin e dhënë – më së voni deri në 10 maj 2012 nuk e përmbushën obligimin e tyre ligjor për të paguar kompensimin për lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive, KRD u dha afat prej 15 ditësh për t’i shlyer borxhet që kanë, në të kundërtën do t’u merren lejet për të kryer veprimtari radiodifuzive.
 
Pasi i kishte përmbushur obligimet që dolën për të nga Vendimi për të dhënë leje për të kryer veprimtari radiodifuzive, KRD vendosi që Radios RFM SHPKNJP Shkup t’i japë leje për të kryer veprimtari radiodifuzive dhe të kryhet monitorimi i respektimit dhe përmbushjes së kushteve nga leja për të kryer veprimtari radiodifuzive.
 
SHRT MODEA SHPKNJP  nga Sv. Nikolla iu lejua ndryshimi në strukturën pronësore.
 
Pika në lidhje me Raportin për monitorimin e servisit programor të TV A2 të datës 6 maj 2012 u shty për seancën në vazhdim të Mbledhjes së 13-të, e thërritur për të hënën, 14 maj.
 
Anëtarët e KRD vendosën që të fillojë procedura për të zgjidhur përgjithmonë vendin e hapësirës afariste të KRD-së.


Accessibility

Accessibility