1

Kronikë nga seanca e 37-të

Shkup, 22.12.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme miratoi planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2022 dhe miratoi Programin e punës së Agjencisë për vitin 2022 (me Programin e aktiviteteve të planifikuara dhe planin financiar të Agjencisë Shërbime mediatike audio dhe audiovizuele  për vitin 2022).

Këshilli i Agjencisë miratoi Drejtorin e Agjencisë që të marrë Vendim për dhënien e ndihmës financiare (donacion) për transmetuesit në vitin 2022 në shumën prej 50% të tarifës së licencës. Ulja e tarifës për licencë do t’u llogaritet vetëm atyre transmetuesve (komercial dhe jofitimprurës) të cilët në momentin e miratimit të këtij vendimi kanë licencë për transmetim televiziv ose radio në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Lidhur me njoftimin për ndryshim të strukturës pronësore, Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim me të cilin lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të SHTR Televizija Siti SHPKNJP Shkup.

Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore dhe administrative, ku janë konstatuar shkelje, Këshilli i Agjencisë i ka shqiptuar vërejtje publike SHTR GUURA SHPKNJP Kërçovë për mos emetim të së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase dhe së paku gjysmën e minimumi ligjor i krijuar fillimisht për transmetimin e tij në periudhën prej orës 7.00 deri në 19.00, dhe për shkak të mosdhënies së informacionit për përdoruesit e SHTR G-TV TelevizionitSHPKNJP Gostivar për mostransmetim të së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizuale maqedonase dhe së paku gjysma e ligjshme të transmetohet një program minimal i krijuar fillimisht në periudhën prej orës 7.00 deri në 19.00, për një program të transmetuar pa etiketë përkatëse paralajmëruese për një kategori programore, transmetim në periudhë të papërshtatshme dhe për shkak të mosparashikimit. përkthim adekuat në shqip, maqedonisht ose turqisht, gjuhët e të cilave mediumi transmeton një program në përputhje me licencën.