Kronikë nga seanca nr. 37-të e KRD-ës

Shkup, 26.07.2013 – Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e miratoi informacionin për pagesës e kompensimit të lejes për veprimtari radiodifuzive dhe konkludoi si më poshtë:

–          Ndërprerje e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive Shoqatës tregtare radiodifuzive PRODUKCIONI – LGN eksport import SHPK Negotinë nr. 07-3478/1 më datë 27.11.2008, për shkak se e ka paguar borxhin ndaj Këshillit të Radiodifuzionit.

–          Marrje e lejes nr.07-3459 më datë 26.11.2008 për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive Shoqatës tregtare radiodifuzive RADIO MIS SHPK (për një person të vetëm) fsh. Preglevë, Plasnicë për shkak të mos pagesës së kompensimit të lejes në afat të paraparë në leje.

–          Inicimi i procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të njësitit organizativ radiodifuziv jo profitabil RADIO UNIVERSITARE STUDENTI FM 92.9 – universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup nr. 08-121 më datë 03.06.2010 për shkak të mos përmbushjes së obligimeve për pagesën e kompensimit vjetor të lejes në Këshillin e Radiodizuzionit.

-KRD e miratoi Analizën e tregut të veprimtarisë radiodifuzive për 2012

-KRD e miratoi Analizën e procedurave gjyqësorepër kundërvajtje për shkak të vërtetimit të efikasitetit për shqiptimin e shkeljeve të sanksionuara në shqiptimin procedurave për kundërvajtje kundër operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik (për periudhën prej në mars 2006 deri në qershor 2013).Accessibility

Accessibility