Kronikë nga seanca nr. 39-të e KRD-ës

SHKUP, 20.08.2013 – Këshilli i Radiodifuzionit ( KRD) në mbledhjen e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të : TV D1 Delçevë emetuar më datë 7 qershor 2013, KLUB FM Shkup dhe Radio Fortuna Shkup emetuar më 23 qershor 2013, KTV Kavadarc emetuar më 26 qershor 2013, ZLATEN KANAL Kriva Palankë emetuar më datë 16 qershor 2013 TV SITEL 2 Shkup emetuar më 31 qershor 2013 dhe konkludoi të veprojë si më poshtë:

-SHTR Klub FM SHPK Shkup i shqiptoi dy vërejtje me shkrim me kërkesë për publikim – njëra për mos respektimin e obligimit 30% nga emetimi i gjithsejtë muzikë instrumentale të jetë në gjuhën maqedonase, të dytën për mos shënjimin e dhe mos ndarjen e reklamave nga pjesët tjera e programit me mjete akustike. Për inkurajimin e shitjes së produkteve nga sponsori i programit, Këshilli i Radodifuzionit do ti dërgoje paralajmërim.

Për SHTR KTV SHPK – (për një person të vetëm) Kavadarci i shqiptoi tri vërejtje me shkrim edhe atë: për emetimin e programit në periudhë të papërshtatshme, kapërcim i limitit për reklamim në kohë prej një orë reale dhe për mos respektimin e kohës prej 20 minutave ndërmjet dy reklamave bllok në programe, përderisa për emetimin reklamim i mbuluar dhe për shfaqjen e produkteve dhe theksimin e emrit të markës së dukshme, Këshilli do ti dërgoje paralajmërim.

SHTR RA Fortuna SHPK Shkup i shqiptoi vërejtje me shkrim me kërkesë për publikim për mos shënjimin e reklamave dhe pjesëve tjera të programit me mjete akustike dhe do ti dërgoje paralajmërim për inkurajim e shitjeve të palejueshme, blerje ose produkte me qira ose shërbime nga sponsori i programit.

Për SHTR Zlaten Kanal SHPK – (për një person të vetëm) import – eksport Kriva Palankë i shqiptoi vërejtje me shkrim për kapërcimin e e limitit për reklamim në periudhë të një ore reale.

Për SHTR TV Sitel 2 SHPK – (për një person të vetëm) i shqiptoi vërejtje me shkrim për mos respektimin e obligimit për emetimin 30% muzikë instrumentale   në gjuhën maqedonase dhe paralajmërim për mos shënjimin e programit me sinjal paralajmërimi gjatë kohëzgjatjes së tyre.

Në ditën e analizuar nuk janë konstatuar shkelje të programit të TV D1 Delçevë.

Këshilli i Radiodifuzionit konkludoi që ta ndërpresë procedurën e iniciuar për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Radios Universitare radio Studenti FM 92.9 – Universiteti “ Shën Kirili dhe Metodi “ e cila pas inicimit të procedurës për marrjen e lejes , ndërsa para fillit sjelljes së vendimit të Këshillit e bëri pagesën.

KRD e shqyrtoi kërkesën e SHTR Kanal 77 SHPK (për një person të vetëm) Shtip dhe në pikë pamje të asaj që nuk ekzistojnë pengesa ligjore , konlkudoi që të japë leje për ndryshimin e ndërrimit të strukturës pronësore të transmetuesit të lartpërmendur. Me pak fjalë, Këshilli i Radiodfiuzionit konstatoi se është hequr përqendrimi mediatik i palejuar tek RA Kanal 77, që ishte konstatuar në maj të vitit 2013.

Këshilli i Radiodifuzionit konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor BTV – NET Manastir, vërtetim nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: TVM1, TVM2, TVM 3, Telma, Sitel, Sitel 3, Kanal 5, Kanal 5 Plus, Alfa, Nasha TV, 24 Vesti, Fox Movies, Fox Crime, Fox Life, Fox, TV 1000, Viasat History, Viasat Eksplorer, Geographic, National, 24 Kitchen, Discovery, Channel, Animal Planet, TLC, ID Investigation, Discovery, Discovery World, Science, Discovery, CNN International, Network dhe TCM/Cartoon.

-Telekomit Maqedonas SH A Shkup, vërtetim nr. 46 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive Nickelodeon.

-SHTR – operator I rrjetit të komunikacionit publik BTV – NET Manastir , vërtetim nr. 1 me me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Tera, Orbis Disney Channel, Fashion TV, MTV Adria d.o.o, Hayat d.o.o, RTCG, RTS, HRT 1, HRT 3, RAI UNO dhe PRO 7.

-SHTR – operator i rrjetit kabllor FIBER NETVORKSI Shkup, vërtetin nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVM, TVM2, Kanali Parlamentar, Telma, SItel, Sitel 3, Kanal 5, Kanal 5 Plus, Alfa TV, Nasha TV, 24 Vesti, TV Sonce, TV Edo, TV Krt, TV Amazon, MTM, TV Shutel, BTR, B 92 Info, vet plus, Kopernikus TV, Kopernikus, Mjuzik, Palma Plus, Studio B, Happy TV, Duga TV, Spektrum TV, HD Mjuzik, DM Sat, Astro TV, Top Music, SOS Kanal, Alternativna TV, Valentino TV, Atlas TV, Fen TV, Balkanika TV, Planeta, Rodina, Russia Today, Russia Today Doc, Eurosport, Eurosport 2, TV Soko, Hayat, RTRS, MTV Hits, VH 1, Comedy central, Nickelodeon, NickelodeonJR, TV 1000, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Rusija 24, RTR Planeta, Klasik TV, Boomerang, Cartoon Network/TCM dhe CNN.

-Për SHTR – operator i rrejtit kabllor MULTIMEDIA NET Shkup me degë në Kumanoveë, vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, Klasik TV, Klasik TV, 24 Kitchen, Soko TV, Planeta, Balkanika, Fen TV, Russia Today Doc dhe Russia Today.

-Për SHTR – operator I rrjetit kabllor Kanal 16 SHPK Resen, vërtetim nr. 15 dhe 20 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, TV Boem, TV Uskana, TV Obris, TV VIzhn- BM, TV Tera, Balkanika, Fent TV, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD, Russia Today Doc HD dhe Palma Plus.

-Për SHTR operator I rrjetit kabllor KABEL NET Labënishtë, vëretim nr.4 -SHTR – operator I rrjetit kabllo KABEL NET Labënisht, vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Nasha TV,TV Sonce, Balkanika dhe Fen TV.

 

-SHoqërisë për telekomunikacion PET NET, vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: VH1, MGM, Discovery Channel, Аnimal Planet dhe TLC.

– Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV, vërtetim nr. 12 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Klasik TV, 24 Kitchen, RTS 1, RTS SAT, Universal Channel dhe Hustler.

-Për SHTR operator I rrjetit kabllor DTU KOMBO 2003 Kumanovë, vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: KRT, Universal, E !, FOX movies, FOX, NICK JR, 24 Kitchen, NAT GEO WILD, Fashion TV, Daring TV dhe MTV Adria.

 Accessibility

Accessibility