Kronikë nga seanca nr. 48-të e KRD-ës

Shkpu, 30.09.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të TV Alfa, TV Alsat – M, dhe TV Sonce transmetuar më datë 1 stator 2013, dhe TV Nasha transmetuar më 3 shtator 2013 dhe konludoi që të veproje si më poshtë:

–       Televizionit Alfa i shqiptoi paralajmërim errësim të programit në gjuhë të huaj e pa përkthim në gjuhë të huaj.

–       Televizionit Alsat – M i shqiptoi dy paralajmërime : njërën për mos respektimin e rregullave për mbrojtjen e publikut minoren, respektivisht mos shënjimin e paralajmërimeve të llojit të programit me shenjë vizuale që do ta sinjalizojë kategorinë e programit që do të paralajmërohet, vërejtja e dytë për mos plotësimin e obligimit për transmetimin e më pakë 30% program burimor në gjuhën shqipe.

–  Televizionit Sonce i shqiptoi paralajmërim për transmetimin e reklamimit të mbuluar dhe ekspozimin e prodhimeve emri i së cilit ose marka janë qartë të treguara.

Servisit programor të televizionit Nasha nuk i janë konstatuar shkelje të Ligjit për veprimtari radiodiuzive dhe kteve nënligjore.

KRD e miratoi informacionin pas ankesës të grupit parlamentar nga Parlamenti i RM-ës “ spoti I ri I fushatës së Qeverisë së Republikë së Maqedonisë kundër abortusit dhe konkludoi në pajtueshmëri me nenin 71 të Ligjit, koha e transmetimit e spotit reklamues që ta drejtojnë në qëndrimin e pritur të audiencës që donë të thotë:

–  Me këtë formë, spotin reklamues ta kategorizojnë si program i kategorisë së pestë dhe ta transmetojnë në periudhë prej 00:00 deri më 05:00,

–   Për tu transmetuar në periudhë tjetër kohore gjatë ditës dhe natës, reklama nuk duhet që ndalimin e abortit në institucione shëndetësore ta identifikoje me vrasje.

KRD e miratoi informacionin në lidhje me kërkesën e bërë më datë 24.09.2013 (nr. 07 – 390), për heqjen e kërkesës për ndërprerjen e lejes për veprimtari radiodifuzive nga ana e Shoqërisë tregtare radiodiuzive “Radio Merlin” Dibër, dhe konkludoi që leja e transmetuesit të lartpërmendur të jetë e vlefshme.

Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Shoqërisë për telekomunikm inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZUMEDIA END BRAOUDBEN Shkpup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Veleseit, Shtipit, Prilepit, vërtetim nr. 49 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin televiziv programor : GINX.

-Shoqërisë për telekomunikim PET NET Gjevgjeli, vërtetim nr. 4 49 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin televiziv programor : Face TV.Accessibility

Accessibility