Kronikë nga seanca nr. 50-të e KRD-ës

Shkup, 16.10.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e mbajtur sot e shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të servisit programor NP TVM, servisi I programit të pare të Televizionit Maqedonas (TVM 1) dhe servisi I programit të dytë të Televizionit Maqedonas ( TVM 2), transmetuar më date 1 tetor 2013 dhe konkludi servisit të pare programor të Televizionit Maqedonas (TVM 1) ti shqiptoje vërejtje me shkrim për shkak të reklamimit në periudhë prej ores 17.00 deri në ora 21.00.

Tek servisi programor servisi I programit të dytë të Televizionit Maqedonas (TVM 2) nuk ishte konstatuar shkelje e Ligjit dhe akteve nënligjore.

KRD e miratoi Informacion në lidhje me informacionin nga ONE Shkup, nr. 03-3997/1 më datë 02.10.2013, për mos respektimin e marrëdhënieve kontraktuese nga shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat dalin nga marrëveshja për emetim digjital e serviseve programore “ ONE” Shërbimet e telekomunikacionit Shkup dhe konkludoi që të mbaje takim me transmetuesit të përmendur në informacion me qellëm që të mos vije në situata të padëshiruara të ndërprerjes së transmetimit transmetim digjital të programeve të caktuar për shkak të mos respektimit, respektivisht deri tek marrja e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të një transmetuesi për shkak të mos emetimit më pakë 8 orë në dit program televiziv.

KRD e miratoi analizën e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive sipas përkatësisë etnike në vitin 2012

KRD miratoi tri analiza mbikqyrese në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme (për tre mujorin e pare, tre mujorin e dytë dhe tre mujorin e tretë më 2013) dhe analizën e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në gjysmë vjetorin e vitit 2013

Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Shoqërisë për telekomunikm inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZUMEDIA END BRAOUDBEN Shkpup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Veleseit, Shtipit, Prilepit, Vërtetim nr. 50 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plëtësohet me serviset programore televizive : Balkanika HD dhe Fen TV HD.

-DIGI PLUSMULTIMEDIA , Vërtetim nr. 12 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plëtësohet me servisin programor televiziv : Sport Klub Prime.

-Shoqërisë për telekomunikm inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZUMEDIA END BRAOUDBEN Shkpup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Veleseit, Shtipit, Prilepit, Vërtetim nr. 51 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plëtësohet me servisin programor televiziv : Orlando Kids.

-SHTR operatorit I rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër, vërtetim nr. 10 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plëtësohet me serviset programore televizive : Alsat – M, Alfa, Nasha TV, Kanal 5, MTV Andria, MTV Networks, Fox Life, Fox Movies, National Geographic, Travel, Discover, Animal Planet и TLC..

 Accessibility

Accessibility