Kronikë nga seanca nr. 51- e KRD-ës

SHKUP, 24.10.2013– Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e miratoi Informacionin për marrëveshjen e vlefshme dhe të pavlefshme për riemetimin e serviseve programore televizive të Eurosport SAS (Eurosport, Eurosport 2 dhe Eurosportnews). Me kontrollimin e dokumenteve për dhënien e vërtetimeve për regjistrimin e paketave të serviseve programore është konstatuar se asnjë nga operatorët e rrjeteve të komunikacionit publik, të cilat nuk janë përmendur në listën e operatorëve me marrëveshje të vlefshme nuk i transmetojnë kanalet e Eurosport SAS (Eurosport, Eurosport 2 dhe Eurosportnews).

Duke pasur para sysh informacionin nga SHTR TV Uskana- Kërçovë se operatorët e rrjetit të komunikacionit publik të zonës së qyteteve Manstir dhe Prilep nuk e ritransmetojnë servisin programor të këtij transmetuesi, KRD konkludoi që transmetuesit e lartpërmendur të rrjeteve të komunikaciont publik ti paralajmërojë ta kyçin në ofertat e tyre servisin programor TV Uskana.

KRD e miratoi informacionin nga monitorimi i Shoqërisë tregtare radiodifuzive Teleizioni Sitel Shkup, realizuar në bazë të parashtresës dhe konkludoi që ta paralajmëroje medien se seriali “ Fati I Fatmagjulit” para dhe gjatë kohës së transmetimit të jetë i shënuar si program i kategorisë së tretë i cila nuk rekomandohet për fëmijët ndër moshën 12-vjeçare si dhe, gjithashtu transmetimi i drejtpërdrejtë dhe përsëritës i serialit të vetëm në periudhën ndërmjet orës 21 dhe 05.

KRD e miratoi informacionin në lidhje me parashtresat e dërguara deri tek Këshilli i radiodifuzionit nga ana e TV Telma dhe konkludoi si më poshtë:

– Këshilli i radidiodifuzionit menjëherë të dërgoje urdhër deri tek rrjeti i komunikacionit publik SHTR Kabel – Net Prilep, me çka do ta njoftoje për parashtresën dhe me paralajmërimin e definicionit ligjor me qëllim Ritransmtimin, dhe gjithashtu do ti urdhërohet që menjëherë pas pranimit të letrës të sigurojë ritransmetim normal të servisit programor televiziv Televizioni Telma.

– Operatori të paralajmërohet se eventualisht mos veprimi sipas këtij urdhri do të pasojnë masa ligjore për sanksionimin e sjelljes së tillë dhe se Këshilli i radiodifuzionit do ta monitorojë respektimin e urdhrit të dhënë, respektivisht ritransmetimin e servisit televiziv programor Televizioni Telma nëpërmjet këtij operatori.

Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që ti lëshoje vërtetimet për paketat e regjistruara programore të më poshtme:

– SHTR Multimedija Netvork Gostivar, Vërtetim nr. 16 me çka paketa e regjistruar programore digjitale, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub, Sport Klub plus, Sport Klub Prime, Golf Klub, Fishing&Hunting, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania dhe Karadeniz.

– Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli, Vërtetim nr. 5 me çka paketa e regjistrur programore digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, TVE – i, France 2, France 3, France 4, France 5, BNT 1, BNT World, Sport Klub, Sport Klub plus, Sport Klub Prime, Golf Klub, Fishing&Hunting, Ultra, Mini Ultra, IQS Life dhe Cinemania.

-SHTR – operator i rrjetit të komunikacionit publik DTU KOMBO 2003 Kupmanovë, Vërtetim nr. 3, me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: MRTV HD, Kanal 5, Nasha ТV, Alfa TV, Alsat, Telma, Sitel 2 (regjionale), AB Motors, Chasse & Peche, AXN, Sport Klub, Sport Klub plus, SK Prime, Golf Klub, Fishing&Hunting, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, Russia Today, Russia Today Doc HD, Russia Today Doc, Russia Today HD, Svet Plus, Palma TV, TV Soko, Planeta, Universal Sci Fi, Studio B dhe Rodina TV.

– Shoqërisë për telekomunikaion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 22 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset televizive programore: Koprenikus dhe Svet Plue.

– Shoqërisë për telekomunikaion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Vërtetim nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset televizive programore: Koprenikus, Svet Plus dhe Vizion Plus.

– Shoqërisë për telekomunikaion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shtipit, Vërtetim nr. 19 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset televizive programore: Koprenikus dhe Svet Plue.

– Shoqërisë për telekomunikaion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës, Vërtetim nr. 21 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Koprenikus.

– Shoqërisë për telekomunikaion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Prilepit, Vërtetim nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Koprenikus dhe Svet Plus.

– Shoqërisë për telekomunikaion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës, Vërtetim nr. 21 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Koprenikus.

– SHTR – operator I rrjetit të komunikacionit publik ROBI Shtip, nën dega Telekabllor – paket përmbledhës analog për qytetet Shkup, Veles, Manastir, SHën NIkole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadrci, Vërtetim nr. 3 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive : Alfa TV dhe Nasha TV.

– SHTR – operator I rrjetit të komunikacionit publik ROBI Shtip, Paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Manastir, SHën NIkole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadrci, Vërtetim nr. 19 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV dhe TV Svet (lokale Shën Nikole).

– SHTR – operatori i rrjetit të kabllor Kanall 16 Resen, Vërtetim nr. 21 me çka paketa e regjistruar programore si etërë plotësohet me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV dhe Alsat – M.

– SHTR – operatori i rrjetit të kabllor Kanall 16 Resen, Vërtetim nr. 18 me çka paketa e regjistruar programore si etërë plotësohet me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV dhe Alsat – M.

– SHTR – operator i rrjetit kabllor GLOBAL NET KTV Krushevë, Vërtetim nr. 3 me çka paketa e regjistruar programore si etërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, Alsat – M, Kanal Vizija (regjionale), HRT 3, Klasik TV, Svet Plus, KCN 3 dhe VH1.Accessibility

Accessibility