1

Kronikë nga seanca17-të

Shkup, 08.04.2019. – Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e kryer, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme konstatoi shkelje të Kodit zgjedhor nga ana e TRD Televizioni Uskana Eden SHPKPV Tetovë. Këshilli i Agjencisë ndaj këtij transmetuesi do të inicoj procedure kundërvajtjeje para organit kompetent, për shkelje të nenit 75-të paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, a në lidhje me pikën 4 nga rregullorja për mënyrën e zbatimit të dispozitivit nga Kodi zgjedhor.