1

Lejet e hequra

Vendime për heqjen e lejes për emetim të radios si dhe Aktvendimet për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve

VENDIMET PËR HEQJEN E LEJES PËR EMETIM TË RADIOS

2022

Vendim për marrjen e lejes së radiotransmetim të ShTR KAPITOL FM SHPKNJP Shkup

VENDIM për heqjen e lejes për radio transmetim të ShTR Ivanço Pashoski “RADIO LLAV” SHPKNJP, Ohër

2021

Vendim për marjen e lejes për emetim të radios Shoqqërisë tregtare raiodifuzive RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP

2020

Vendim për marjen e lejes për emetim të radios Shoqërisë tregtare për radiodifuzion Zoran Zdravkoviq MH-Radio Ohrid

Vendim për marrjen e lejes për emetim të radios Shoqëria tregte e aiotelvizionit RTV Din Strug

Vendim për marrjen e lejes për emetim të radios Shoqëria tregtare e radiodifuzionit Radio Bravo Kumanovë. 

Viti 2018 

 Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO SLLOBODNA MAKEDONIJA SHPKNJP Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO MERLIN SHPKNJP Dibër

Viti 2017

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO PEHÇEVO Vanço SHPKNJP Pehçevë

Viti 2016

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO OHRI SHPK Ohër

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR Radio Merlin SHPKNJP Dibër

Viti 2014

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për veprimtari radiodifuzive të SHTR ENERGU RADIO import-eksport Strugë

AKTVENDIMET PËR FSHIRJE NGA REGJISTRI I RADIODIFUZERËVE

Viti 2023

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve – Shoqëria Tregtare Radiodifuzive SKAJ RADIO PLUS SHPKNJP Berovë

Viti 2022

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzorëve SHTR KAPITOL FM

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzorëve SHTR LAV

Viti 2021

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të Shoqërisë tregtare radiodifuzive RA AKTUEL Mnastir SHPKNJP

Viti 2017

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR RADIO PEHÇEVO Vanço SHPKNJP Pehçevë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR për prodhim dhe emetim EMI – Xhevdet SHPKNJP f. Zhirovnicë Rostushë

Viti 2016

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të Shoqërisë së radiodifuzionit DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR Radio Merlin SHPKNJP Dibër

Viti 2014

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR PRODUKCIJA – LGN eksport-import SHPK Negotinë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR RADIO MORIS PLUS SHPKNJP Makedonski Brod