Masa të shqiptuara/mediat e shtypit

Raportet e theksuara më poshtë janë nga mbikëqyrjet e realizuara në muajin e fundit . Të gjithë raportet e deritanishëm gjenden në fushën  Masat/Mbikëqyrjet, në menynë në pjesën lartë të ueb faqes

Masat e shqiptuara për muajin prill 2017:

NAM PRES – Shkup – themelues i revistës„Moj Dom“

МMARMAKS STEP Shkup – themelues i gazetës javore „Skopsko Eho“

Të gjitha masat e shqiptuara dhe raportet nga realizimi i monitorimit të mediave të shtypit mund ti gjeni në linket e mëposhtme:

Masat e shqiptuara dhe raportet e mediave të shtypit Accessibility

Accessibility