Mbledhja nr.14 – 29.03.2016

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 13-të për më datë 29.03.2016 (e martë), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 13-të për më datë 29.03.2016 (e martë), me fillim në ora 12:00

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 13-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 21.03.2016.

2. Propozim – raporti i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audivizuele për periudhën 01.01.2015 deri më 31.12.2015.

3. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së rendit të punës dhe përgjegjësisë disiplinore dhe materiale të të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Propozim-qëndrimi i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në aspekt të rezultatit të revizionit të realizuar nga revizioni i pavarur për vitin 2015.

5. Propozim-qëndrimi i Agjencisë për shërbime mediatik audio dhe audovizuele në aspekt të informimit për kontrollin e realizuar për masat e ndërmarra në lidhje me rekomandimet e dhëna, që janë të shënuara në raportin përfundimtar të Revizorit të autorizuar shtetëror.

6. Propozim-rebalanci i Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

7. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2016 nr. 05-7139/1 nga  data 25.12.2015 me ndryshime dhe plotësime nr. 05-706/1 nga data 05.02.2016.

8. Propozim-vendim për furnizim publik:Mirëmbajtja e ueb faqes aktuale të Agjencisë.

9. Propozim për sigurimin e mjeteve të nevojshme për realizimin e marrëveshjes për furnizim publik – malli:Toner për printer dhe aparatet e kopjimit.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility