Mbledhja nr.15 – 28.03.2017 – drejtpërdrejtë në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediaaio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 15-të për më datë 28.03.2017 (e martë), me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 14-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 24.03.2017.

2. Propozim-Raporti vjetor i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

3. Propozim për përcaktimin e qëndrimit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në aspekt të rezultatit të revizionit të realizuar nga revizori i pavarur për vitin 2016.

4. Informatë lidhur me korrigjimet e realizuara në formularët për dhënie të lejes pa shpallje të konkursit publik për emetim televiziv, për emetim të radios si dhe për institucion radiodifuziv joprofitabil, me propozim-formularët.

5. Propozim-vendim për furnizim publik: Certifikatë digjitale për nënshkrim elektronik në token.

6. Propozim-vendim për furnizim publik: Mirëmbajtje dhe servisim të aparateve të fotokopjimit, fakseve dhe printerëve.

7. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility