Mbledhja nr. 39 – 11.12.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 39-të për më datë 11.12.2015 (e premte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 39-të për më datë 11.12.2015 (e premte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 38-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 01.12.2015.

2. Draft – Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për marrjen e sinjaleve të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë.

3. Propozim-Doracaku për ndryshimin dhe plotësimin e Doracakut për mënyrën e matjes së shikueshmërisë dhe dëgjueshmërisë së programeve, respektivisht shërbimeve programore të radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë.

4. Propozim-Koncepti për zhvillimin e institucioneve jofitimprurëse të radiodifuzionit.

5. Propozim-Vendim për parapagesë të “Gazetës zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, për vitin 2016, në formë të shkruar.

6. Propozim-Vendim për blerjen e lexuesit të barkoreve.

7. Propozim-Vendim për blerjen e kartolinave të vitit të ri.

8. Informatë për Vendimin e shfuqizimit e furnizimit publik-mallit:Veshmbathje për të punësuarit.

9. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility