Procedura për komunikim me qytetarë që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të pengesave

Në kuadër të projektit “Administratë e qasshme për personat me handikap”, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele miratoi Procedurën për komunikim me qytetarët, me një lloj të caktuar të pengesave. Procedura është e miratuar në kontekst të realizimit të Programit të Agjencisë për sigurimin e qasjes deri te mediumet, për personat me pengesa në shqisa dhe në të është e përcaktuar mënyra e sigurimit të qasjes deri te shërbimet e Agjencisë, për personat me pengesa, mënyra e komunikimit me ta, obligimin e personave përgjegjës për komunikim si dhe evidentimi i shërbimeve të siguruara.

– Procedurën për komunikim me qytetarë që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të pengesave – nr. 01-4641/1, e miratuar nga Agjencia më 15 korrik 2015, si pjesë e zbatimit të Programit për qasje deri te mediet me pengesa në shqisa dhe për realizimin e projektit “Administratë e kapshme për personat me hendikep” mund të merret në këtë link:

– Procedura për komunikim me qytetarë që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të pengesave Accessibility

Accessibility