Procedura të ndërprera

Procedura të ndërprera të furrnizimit publik gjatë vitit 2018

 

Blerje dhe monotim i gomave dhe pajisjeve shtesë për automobilat zyrtar, Shpallje nr.26/2018, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 16.11.2018 në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link

Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit IKT të Agjencisë, Shpallje nr.24/2018, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është – 08.10.2018, në ora 11:00.

Furnizimi publik mund të merret në këtë link

Material i imët i informatikës, Shpallje nr.17/2018, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është – 16.08.2018  , në ora 11:00.

Furnizimi publik mund të merret në këtë link

Blerja e pajisjes së IKT, Shpallje nr.05/2018, Procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është – 26.11.2018  ,  në ora 10:00.

Furnizimi publik mund të merret në këtë link 


Procedura të ndërprera të furrnizimit publik gjatë vitit 2017

Аnaliza e cështjeve gjinore dhe të mënyrës së prezantimit të grave në programet e radiodifuzerëve , Shpallje nr.19/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është – 14.09.2017  , në ora 12:00.

Furnizimi publik mund të merret në këtë link


Procedura të ndërprera të furrnizimit publik gjatë vitit 2016

Plotësimi i masave nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës, Shpallje nr.02/16, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është – 06.10.2016  , në ora 12:00.

Furnizimi publik mund të merret në këtë link

 

Procedura të ndërprera të furrnizimit publik gjatë vitit 2015 

 

Veshmbathje zyrtare për të punësuarit e Agjencisë, Shpallje nr.24/2015, procedurë me mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 03.12.2015, e enjte (deri në ora 12:00)

Furnizimi publik mund të merret në këtë link


Montimi dhe blerja e gomave të vetyrave dhe pajisjeve shtesë për veturat zyrtare të Agjencisë, Shpallje nr.29/2015, procedurë me mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 12.11.2015, e enjte (deri në ora 10:00)

Furnizimi publik mund të merret në këtë link


Analiza e gjinisë në konceptet dhe përmbajtjet programore të mjeteve për informim publik, për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.28/2015 -data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 16.10.2015, e premte (deri në ora 12:00)

Furnizimi publik mund të merret në këtë link 


Përpilimi i studimit (përmes hulumtimit të realizuar të mendimit të publikut), për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.26/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 02.10.2015, e premte (deri në orën 10:00)

Furnizimi publik mund të merret në këtë link
Accessibility

Accessibility