1

RA Ros Metropolis

altVendim për marrjen e masave kundër “RA Ros Metropolis” Shkup (neni 92 paragrafi 13 nga ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele)