Seanca e 53-të mbajtur më 14.11.2012

Seanca e 53-të e Këshillit të Radiodifuzionit më 14.11.2012 (e mërkurë), me fillim në ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1 Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së  47-të e Këshillit, mbajtur më 22.10.2012

 

2 Miratim i procesverbalit të mbledhjes (publike) së 48-të e Këshillit, mbajtur më 24.10.2012

 

3 Miratim i procesverbalit të mbledhjes së 49-të e Këshillit, mbajtur më 31.10.2012

 

4 Raport nga monitorimi i NP Radio televizionit të Maqedonisë, Servisi i programit të parë të  RTM, realizuar më 5 tetor 2012

 

5 Raport nga monitorimi i NP Radio televizionit të Maqedonisë, Servisi i programit të dytë, realizuar më 5 tetor 2012

 

6 Raport nga monitorimi i  NP Radio televizionit të Maqedonisë, Servisi i programit të tretë, realizuar më 5 tetor 2012

 

7 Raport nga monitorimi i servisit programor Shoqata Tregtare Radiodifuzive  ROS Metropolis  Radio – Shkup, transmetuar më 5 tetor 2012

 

8 Raport nga monitorimi i servisit programor  SHTR Radio Kanal 77-Shtip, transmetuar më 5 tetor 2012

 

9 Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR Radio Antena 5, Petrov Janevski dhe Gushev – Shkup, transmetuar më 5 tetor 2012

 

10 Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR  TV Çegrani Media – Fsh. Çegran – Gostivar, transmetuar më 13 tetor 2012

 

11 Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV ART – Tetovë, transmetuar më 13 tetor 2012

 

12 Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV KISS, -Tetovë transmetuar më 12 tetor 2012

 

13 Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV 2 – Gostivar transmetuar më 10 tetor 2012

 

14 Informacion lidhur me Mendimin e Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale  për Propozim-Rregullën  për mënyrën e shkatërrimit, fshirjes dhe pastrimit të mediumeve (Pajisjeve për përpunimin e të dhënave personale) në Këshill dhe Propozim – Udhëzimi për mënyrën e  mbajtjes së evidencës për persona të autorizuar për përpunimin e  të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencë  për mbrojtjen e mediumeve (Pajisjeve për përpunimin e të dhënave personale) jashtë hapësirave të Këshillit.

 

15 Propozim- Rregullorja për mënyrën e shkatërrimit të dokumenteve, si dhe mënyrën e shkatërrimit , fshirjes dhe pastrimt të mediumeve (Pajisjeve për përpunimin e të dhënave personale)  të Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës
16 Propozim- Udhëzim për mënyrën e mbajtjes evidencë për persona të autorizuar  për përpunimin e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencë për bartjen e mediumeve (Pajisjeve për përpunimin e të dhënave personale)  jashtë hapësirave të Këshillit të Radiodifuzionit të RM.

 

17 Informacion për SHTR EKO-PROEKT  eksport-import  Kriva Palankë me Propozim-Vendim për marrjen e lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive të  “EKO- PROEKT” eksport-import Kriva Palankë
18 Informacion për  SHTR Novatel-Plus – Prilep me Propozim- Vendim  për marrjen e lejes për të kryer veprimtari radiodifuzive të “SHTR NOVATEL PLUS” – Prilep

 

19 informacion për plotësimin  e masave të shqiptuara në lidhje me shkeljen e dispozitave të nenit 20 të Ligjit për veprimtari  radiodifuzive
20 Raport Përfundimtar për e revizionimin e kryer të menaxhmentit dhe strukturës të grupit IPA, emërtuar në Këshillin e Radiodifuzionit që parashikohet në planin vjetor për revizionim të brendshëm për vitin 2012

 

21 raport nga analiza e serialit “Tudorët” i transmetuar në servisin programor SHTR Kanal 5-shkup

 

22 Raport nga monitorimi i serialit  “Lugina e ujqve”  që transmetohet në SHTR Kanal 5- shkup

 

23 Informacion për  kërkesën për pëlqimin  e ndryshimit të strukturës  pronësore të Shoqatës Tregtare Radiodifuzive Radio Kavadarci nga Kavadarci

 

24 Propozim- vendim për furnizim të nevojave e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës

 

25 Raport për takimin e 67-të të juristëve, mbajtur në Ohër nga data 25-27 tetor 2012, përgatitur nga  Mr Andriana Skrlev- Çakar dhe nga Mr Tanja Paçoska.

 

26 Të ndryshme



Accessibility

Accessibility